Letero al pola ambasadoro pri plano nuligi elsendojn de Radio Polonia

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Esperanto: La 1-an de novembro aperis en la interreto malgaja sciigo de Barbara Pietrzak el la esperanto-redakcio de Radio Polonia (http://www.radio.com.pl/polonia/) pri nova strategia plano de la nova posedanto de tiu ĉi stacio, kiu intencas ekde la 1-a de januaro 2007 nuligi la esperanto-elsendojn. Esperantistoj tra la tuta mondo komencis reage kontakti polajn reprezentantojn en siaj landoj, atentigante ilin pri la granda signifo de tiuj elsendoj por Esperanto kaj ankaŭ por la eksterlanda informado pri Pollando ĝenerale. Ankaŭ Ĉeĥa Esperanto-Junularo aldoniĝis.

Česky: 1. listopadu se objevilo na internetu smutné oznámení Barbary Pietrzak z esperantské redakce Radia Polonia (http://www.radio.com.pl/polonia/) o novém strategickém plánu nového vlastníka této stanice, který zamýšlí od 1. ledna 2007 zrušit esperantské vysílání. Esperantisté po celém světě začali v reakci kontaktovat polské představitele ve svých zemích a upozorňovat je na velký význam tohoto vysílání pro Esperanto, stejně jako pro informování o Polsku v zahraničí obecně. Také Česká esperantská mládež se přidala.

Enhavo

Reago de Ĉeĥa Esperanto-Junularo

Estraro de ĈEJ

de Marek Blahuš, prezidanto de ĈEJ, adaptita laŭ la letero de Nguyen Xuan Thu:

Věc: Vyjadreni znepokojeni nad zamerem zrusit esperantske vysilani Radia Polonia

Jeho Excelenci, panu Andrzeji Załuckemu,
velvyslanci Polské republiky v Praze:

  Rád bych vzkázal Velvyslanectví Polské republiky v Praze své zdvořilé 
pozdravení a sdělil Vám následující:
  My, esperantisté z celého světa, včetně České republiky, jsme velmi 
překvapeni a zaskočeni rozhodnutím provozovatele Polského rádia zastavit 
aktivity redakce esperantského vysílání Radia Polonia od 1. ledna 2007.
  Esperantská verze Radia Polonia je proslulá mezi esperantisty po 
celém světě a mnoho posluchačů na světě může být pravidelně informováno 
o Polsku a dění v něm pouze prostřednictvím tohoto kanálu.
  Jde o nejvýznamnější rozhlasové vysílání v Esperantu na světě, jehož 
zmizení by znamenalo velkou ztrátu prestiže pro Polsko, zemi tvůrce 
Esperanta, Dr. Ludvíka Lazara Zamenhofa.
  Doufáme, že příslušné polské autority ještě přehodnotí toto své 
rozhodnutí a podniknout příslušné kroky.
  S upřímným poděkováním,
  s úctou Váš,

  Marek Blahuš
  předseda občanského sdružení Česká esperantská mládež
  cxej@blahus.cz

Praga klubo de ĈEJ

de Tomáš Břicháček, prezidanto de la Praga klubo de ĈEJ, adaptita laŭ la letero de Marek Blahuš:

Věc: Protest proti plánovanému zrušení esperantského vysílání Radia Polonia

Jeho Excelenci, velvyslanci Polské republiky v ČR:
Vaše Excelence,
dovolte mi, abych jménem Pražského klubu občanského sdružení Česká
esperantská mládež vyjádřil hluboké politování a rozhořčení nad plány
zastavit esperantské vysílání Radia Polonia, o kterých se doslýcháme
v těchto dnech. Esperantská redakce tohoto rádia má tradici několik
desetiletí a v současnosti jde o jedno z nejdůležitějších rozhlasových
vysílání v esperantu na světě. Likvidace tohoto kulturního fóra v rodné zemi
tvůrce esperanta, Dr. Ludvíka Lazara Zamenhofa, by znamenala ničení
významného kulturního dědictví, a to nejen polského.

Pevně věříme, že Vaše úřady tento krok ještě přehodnotí a vysílání zachovají.
V dokonalé úctě
Tomáš Břicháček 
Předseda Pražského klubu České esperantské mládeže

Originala mesaĝo de Barbara Pietrzak

de Barbara Pietrzak (esperanto@polskieradio.pl (mailto:esperanto@polskieradio.pl)):

Karaj Gesamideanoj!

Meze de la jaro ŝanĝiĝis la aŭtoritatoj de la Pola Radio Akcia Kompanio. 
La laŭvican fojon ŝanĝiĝis la superuloj de ĝia Poreksterlanda Programo 
„Radio Polonia”. Relative longe ni ne konis la novan programan vizion de 
la publika radio kaj de Radio Polonia, kies programo estas realigata 
interkonsente kun la pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. Hodiaŭ 
mi devas komuniki kaj informi, ke en tiu ĉi vizio forestas Esperanto 
Redakcio. Ĝian forigon premisas la projekto de nova strukturo de Pola 
Radio, inkluzive de ĝia Poreksterlanda Programo „Radio Polonia”. Cetere 
temas pri la unusola redakcio, kiu ĉesos ekzisti en Radio Polonia. La 
menciita projekto estis afiŝita sur la internaj retaj paĝoj de Pola 
Radio AK, marde posttagmeze, rekte antaŭ la komenciĝantaj festoj de Ĉiuj 
Sanktuloj kaj la Mortintoj. Laborantoj rajtas prezenti siajn rimarkojn 
al la prezidanto de la kompanio, K. Czabański ĝis la 10-a de novembro.

La novaj radioaŭtoriatoj ekfunkciis fine de julio nunjare. Jam dum la 
unua renkonto kun la superulo de Radio Polonia ni eksciis pri neceso 
kontraŭbatali „postkomunistajn influojn, regantajn en tiu programo de 
16 jaroj”. Komence de oktobro la sama membro de la radiaj aŭtioritatoj 
signalis estontecan koncepton de nia programo. Laŭ ĝi al signifa 
plukonstruo subiĝos programoj en la ukraina kaj belorusa lingvoj, oni 
enpraktikigos instrukciadon de ĵurnalistoj el Ukrainujo kaj Belorusujo 
kaj por la ĵus menciitaj landoj, oni intensigos pollingvan emisiadon al 
ĉi tiuj landoj.
Fakte la lingva oferto de Radio Polonia estas difinata fare de la pola 
Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. En la lasta kontrakto el la 
nunjara majo esperanto en ĝi troviĝas. Sed nun la radia projekto 
ekskludas ĝin. La situacio estas drameca, ĉar la ŝanĝoj estas 
efektivagataj en la lastaj tagoj fulmrapide. Oni ricevas la impreson, 
ke la nova administracio de la publika radio havas verdan lumon por ĉiuj 
siaj ideoj. Dum miaj provoj klarigi la signifon kaj atingopovon de niaj 
elsendoj, la viglajn reagojn el diversaj landoj de la mondo 
interparolante kun miaj novaj superuloj mi ricevis lakonan respondon 
„ni scias”. Mi estis ankaŭ informita, ke pri la estonteco de la 
E-Redakcio decidos Ministerio por la Elsterlandaj Aferoj. Ĉu tia decido 
estis efektive alprenita, mi ne scias.

Malgraŭ ĉio – ŝajnas al mi – ke ne eblas allasi, ke la eventuala 
malapero de esperantlingvaj programoj de PR restu seneĥa. Tial mi petas 
vian subtenon. Unuavice pere de nacilingvaj korespondaĵoj direktataj al 
polaj ambasadoj, polaj kulturinstitutoj en diversaj landoj kun la 
demando pri la estonteco de la E-Redakcio de Pola Radio. Kun elmontro de 
intereso por ĝia promocia rolo koncerne Pollandon, koncerne ĝian 
orientan politikon, kiu estas difinata kiel la orienta politiko de EU. 
Gravas – plurfoje esprimita – de niaj aŭskultantoj opinio, ke niaj 
elsendoj estas por ili unu el malmultaj aŭ eĉ unusola informfonto pri 
Pollando, ĝiaj atingaĵoj kaj progresoj, sed krome pri Belorusujo kaj 
Ukrainujo.
Ni bezonas ankaŭ similenhavajn leterojn adresitajn al la redakcio, por 
ke ili rolu kiel argumento en niaj rimarkoj, kiujn ni volas adresi al la 
prezidanto de PR ĝis la 10-a de novembro nunjare.
Ne sufiĉas protesti, ne sufiĉas esprimi sian indignon. Estas necesaj 
sobraj, trankvilotonaj argumentoj.

Kvankam malfacilas tion konstati, ŝajnas, ke nia redakcio dividos la 
sorton de aliaj E-redakcioj, kiuj malaperis en la lastaj jaroj en 
diversaj radiostacioj. Tio estas tutcerte frapo por la promocia rolo de 
tiuj ĉi elsendoj pri Pollando kaj ĝiaj transformiĝoj. Ĝi estas frapo 
antaŭtage de la 150-a naskiĝdatreveno de la kreinto de la IL, d-ro L. L. 
Zamenhof – aparte en la kunteksto de la planta Jubilea Kongreso en la 
2009.

                      Barbara Pietrzak
 Esperanto-Redakcio de Pola Radio
Personaj iloj