Protokolo de la 1-a ĝenerala asembleo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas ankoraŭ nur en la ĉeĥa lingvo. Oni tamen planas ĝin poste traduki esperanten, tial bv. atendi kaj reveni post iom da tempo por rerigardi.

ZÁPIS Z 1., USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY ČESKÉ ESPERANTSKÉ MLÁDEŽE

zápis pořídil Marek Blahuš, člen přípravného výboru občanského sdružení Česká esperantská mládež

První, ustavující Valná hromada občanského sdružení Česká esperantská mládež (ĈEJ) se sešla v sobotu dne 18. června 2005 v turistické chatě "Ranczo" na polské straně vrcholu hory Velká Čantoryje ve slezských Beskydech na česko-polských hranicích, při příležitosti tradičního mezinárodního setkání esperantistů. O svolání Valné hromady byli členové informováni dne 4. června 2005 prostřednictvím sdělení zaslaného jim elektronickou poštou a současně zveřejněného na internetových stránkách sdružení.

Zahájení Valné hromady bylo ohlášeno na 14:00; protože však v tuto dobu nebyla Valná hromada usnášeníschopná, bylo v souladu s §10, odst. 5 stanov sdružení vyčkáno po dobu půl hodiny; protože ani po uplynutí této doby nebyl přítomný dostatečný počet členů Výboru, dohodli se přítomní členové vyčkat příchodu dalších účastníků Valné hromady do doby dosažení její usnášeníschopnosti. Valná hromada byla nakonec zahájena téhož dne ve 23:20, za přítomnosti 8 účastníků, z nichž 5 tvořili členové ĈEJ (2 členové Přípravného výboru a 3 řádní členové) a zbylé 3 hosté (2 z Polska, 1 z České republiky). Prezenční listina je k dispozici u místopředsedy sdružení.

Schůze Valné hromady se řídila programem, který byl součástí zveřejněného oznámení o jejím konání. Na začátku přednesla předsedkyně Přípravného výboru, Dagmar Chvátalová, krátkou uvítací řeč, kterou přivítala účastníky Valné hromady, poděkovala jim za aktivní zájem o činnost sdružení a mladých českých esperanistů obecně a vyjádřila naději, že ustavované občanské sdružení bude svou činností úspěšně naplňovat cíle, které si stanovilo ve svých stanovách, a obecně přispěje k oživení mládežnického esperantského hnutí v České republice.

Po zahájení schůze Valné hromady vystoupil člen Přípravného výboru Marek Blahuš s pozměňovacím návrhem programu Valné hromady, který počítal s vložením tří dalších bodů mezi body 8 a 9 původně ohlášeného programu, a to následujících: "Návrh na změnu stanov - předsedkyně přípravného výboru", "Diskuze k návrhu změny stanov - člen přípravného výboru", "Schválení změny stanov - člen přípravného výboru". V proběhnutém hlasování byl pozměňovací návrh programu schůze Valné hromady přijat počtem hlasů 5 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 zdržení se.

Předsedkyně Přípravného výboru Dagmar Chvátalová poté přednesla Výroční zprávu České esperantské mládeže za období od 30.1.2005 do 18.6.2005. Zpráva informovala o historii českého mládežnického esperantského hnutí, popisovala příčiny dřívějšího rozpadu jeho organizováné formy i nedávného rozhodnutí znovu jej zorganizovat pod hlavičkou občanského sdružení a informovala o tom, jak probíhalo jeho zakládání a jakých výsledků se běhěm té doby podařilo Přípravnému výboru dosáhnout. Poté byly předneseny krátké zprávy o činnosti jednotlivých členů Přípravného výboru, následované diskuzí k předneseným zprávám a hlasováním o jejich schválení. Přednesené zprávy byly schváleny počtem hlasů 5 pro, 0 proti a 0 zdržení se. Výroční zpráva ĈEJ bude zveřejněna na internetových stránkách sdružení.

Dalším bodem programu bylo představení zahraničních hostů. Jako první se představil Adam Wilkus z Polska, který pozdravil přítomné účastníky a vzpomněl, jak se esperantistou stal po objevení staré učebnice Esperanta, která kdysi patřila jeho dědečkovi, který za druhé světové války působil v polské armádě jako strážce skupiny zajatých francouzských vojáků, se kterými se pokoušel prostřednictvím Esperanta komunikovat. Na tento zajímavý příběh navázal druhý host ze zahraničí, a to také z Polska, Piotr Nosek, který vzpomněl, že se o Esperanto začal zajímat už v mládí, ale až po čase se stal pomocníkem polské sekce organizace ILEI, jejíž zasedání v Polsku se pro něj stalo jeho prvním mezinárodním esperantistickým setkáním.

V souladu se schválenou změnou programu schůze Valné hromady přednesla poté předsedkyně Přípravného výboru Dagmar Chvátalová pozměňovací návrh stanov ĈEJ, který mj. opravuje a ujasňuje některé nedostatky stanov stávajících. Po osvětlení příčin rozhodnutí provést patřičné změny byl pozměňovací návrh schválen hlasováním 5 hlasů pro, 0 proti a 0 zdržení se. Nové pozměněné znění stanov bude co nejdříve doručeno Ministerstvu vnitra České republiky a bude také zveřejněno na internetových stránkách sdružení a k dispozici u místopředsedy sdružení.

Program schůze Valné hromady dále pokračoval volbou členů volených orgánů pro následující volební období. V souladu s §11, odst. 3, resp. §13, odst. 5 stanov sdružení se volili 3 členové Výboru a 2 členové Revizní komise. Byla sestavena jedna kandidátní listina a volební komise dohlédla na správný průběh proběhnuvších voleb. V těch byla počtem hlasů 4 pro, 0 proti a 1 zdržení se tato kandidátní listina schválena a do volených orgánů ĈEJ zvoleni následující členové sdružení:

 • Výbor
  • Předsedkyně: Dagmar Chvátalová
  • Místopředseda: Marek Blahuš
  • Pokladník: Avinty Lanaikey
 • Revizní komise
  • Člen revizní komise: Tomáš Břicháček
  • Člen revizní komise: Daniel Mrázek

Následovalo projednání Plánu činnosti ĈEJ pro následující období, jehož návrh přednesl Marek Blahuš. V následující diskuzi k představenému plánu činnosti zaujal účastníky Valné hromady nejvíce bod, ve kterém si sdružení definuje za cíl podporovat roli Esperanta jakožto nástroje pro potírání xenofobie, a dále bod, v němž se klade cíl spolupracovat s organizátory mezinárodní kongresu mládeže IJK konaného v roce 2005 v Polsku, a to např. zajištěním promítání filmů s esperantskými titulky během konání kongresu. Navrhnutý Plán činnosti byl nakonec schválen počtem hlasů 5 pro, 0 proti a 0 zdržení se.

Program Valné hromady byl ukončen živou diskuzí, která by zřejmě mohla probíhat velmi dlouhou dobu až do pozdních nočních hodin, nebýt fyzického vyčerpání většiny účastníků Valné hromady. Na počátku diskuze poblahopřál Adam Wilkus někdejšímu Přípravnému výboru i nově zvolenému Výboru ĈEJ a ocenil jejich snahy o obnovení organizovaného hnutí české esperantské mládeže. Upozornil účastníky také na to, že kromě letošního IJK se v Polsku pravidelně konávají další velká setkání esperantistů, např. HELA koncem května u Baltského moře či Artaj konfrontoj v Poznani, a vyzval k účasti na těchto setkáních i členy České esperantské mládeže. Poté Adam Wilkus ještě představil svou ideu propagace Esperanta prostřednictvím plakátů vylepovaných v ulicích obcí či prostřednictvím nápisů umístěných v prostranství pod mosty, kudy pravidelně prochází hodně lidí. V reakci na tento příspěvek oponoval Petr Adam Dohnálek dotazem, zda taková věc může reálně fungovat, a Adam Wilkus v odpovědi dodal, že myšlenka propagace Esperanta nápisy na mostech již byla v Polsku na některých místech úspěšně uskutečněna a že takováto reklama může lidi zaujmout a vzbudit v nich zájem dozvědět se o Esperantu víc. Nakonec ještě vzpomněl dobré zkušenosti sebe a svých přátel s Esperantem, kteří se přesvědčili o možnostech praktického využití Esperanta např. při návštěvách Indie či Íránu, kde se např. Esperanto ukázalo jako jediný jazyk, kterým se byla skupina českých turistů schopna domluvit se zastupujícím úředníkem neznajícím angličtiny ani jiného významného národního jazyka.

Na závěr schůze Valné hromady poděkovala předsedkyně nově zvoleného Výboru České esperantské mládeže všem zúčastněným za účast a 19. června 2005 v 00:07 prohlásila schůzi 1. Valné hromady občanského sdružení Česká esperantská mládež za ukončenou.

 


 

Na vrcholu hory Velká Čantoryje dne 19.6.2005

Dagmar Chvátalová, předsedkyně Výboru České esperantské mládeže


Personaj iloj