Protokolo de la 2-a ĝenerala asembleo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas ankoraŭ nur en la ĉeĥa lingvo. Oni tamen planas ĝin poste traduki esperanten, tial bv. atendi kaj reveni post iom da tempo por rerigardi.

ZÁPIS Z 2. VALNÉ HROMADY ČESKÉ ESPERANTSKÉ MLÁDEŽE

zápis pořídila Dagmar Chvátalová, členka ĈEJ a členka Výboru ĈEJ

Druhá Valná hromada občanského sdružení Česká esperantská mládež se sešla dne 8. července 2006. O svolání Valné hromady byli členové informováni v zákonné lhůtě dle stanov.

Valná hromada byla zahájena v souladu s ohlášením v 18:30, za přítomnosti 5 účastníků (Blahuš Marek, Břicháček Tomáš, Chvátalová Dagmar, Klapka Tomáš, Mrázek Daniel) a 4 hostů, z toho třech zahraničních (Klapka Tobiáš Oliver, Procházka Juraj, Repiský Andrej, Šarišský Rastislav), zpěvem esperantské hymny.

Schůze Valné hromady se řídila programem, který byl součástí zveřejněného oznámení o jejím konání. Na začátku přednesla předsedkyně Dagmar Chvátalová uvítací řeč. Výroční zprávu přednesl místopředseda Marek Blahuš a finanční zprávu podala v nepřítomnosti pokladníka předsedkyně Dagmar Chvátalová. Účastníci byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2006, který je zveřejněn na oficiálních webových stránkách organizace. Zprávu Revizní komise přednesl předseda Tomáš Břicháček, který poukázal na nutnost užší spolupráce mezi Revizní komisí a Výborem.

Projednána byla dále možná pravidelná setkání organizace a účast na akcích, činnost pražského (zprávu podali Tomáš Břicháček a Daniel Mrázek) a brněnského (Marek Blahuš) klubu a spolupráce se zahraničím.

Hlasováním bylo všemi hlasy stanoveno, že pro rok 2007 bude vybírán členský příspěvěk 50,- Kč/rok, od spolupracovníků nejméně 100,- Kč/rok.

Volba nových řídících orgánů proběhla téhož dne, a to sestavením kandidátky, pro niž měli přítomní hlasovat. Volby se zúčastnilo 100 % přítomných s hlasovacím právem – celkově bylo odevzdáno pět hladovacích lístků. Zvoleni byli (všemi hlasy):

 • Výbor
  • Předseda: Marek Blahuš
  • Místopředsedkyně: Dagmar Chvátalová
  • Pokladník: Aneta Murswieková
 • Revizní komise
  • Člen revizní komise: Tomáš Břicháček (první schůzí RK zvolen předsedou)
  • Člen revizní komise: Daniel Mrázek

Dalším z bodů schůze bylo provedení změn ve Stanovách z důvodu demokratizace organizace. Pozměněny byly tyto body Stanov (kurzívou značena změna "na"):

 • §4 1. Členem ĈEJ se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 10 let a mladší 30 let, která o to projeví zájem (dále jen "zájemce o členství") – dříve "starší 15 let".
 • §5 d) vyloučením Valnou hromadou z důvodů pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin spočívající v porušení lidských práv nebo závažného porušení stanov ĈEJ. – přidáno upřesnění
 • §6 1. f) předkládat Výboru návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti ĈEJ – přidáno celé písmeno f).
 • §8 3. Spolupracovník má práva podle §6 odst. 1 písm. d), e), f). – přidáno písmeno f)
 • §10 3a. O změně ustanovení o cílech ĈEJ (§1) lze hlasovat jen je-li na Valné hromadě přítomna alespoň jedna třetina členů. Ke schválení změny je třeba čtyř pětin hlasů přítomných členů. Totéž platí pro toto ustanovení. – celé přidáno
 • §10 3a) přejmenován na §10 3b) – odsunuto na pozici b) přidáním písmene §10 3a)
 • §24 2. a) Veškeré pozměňovací návrhy těchto Stanov musí se doporučuje předat Revizní komisi, a to rozumnou dobu před konáním Valné hromady. Revizní komise zpracuje pozměňovací návrhy tak, aby zbytečně nenarušovaly uspořádání Stanov. – změna z "3 týdny"

Tyto změny byly přijaty všemi hlasy. Plné znění nově pozměněných Stanov se nachází na oficiálních stránkách organizace. Plným počtem hlasů byl schválen Plán činnosti nového vedení.

Na závěr schůze Valné hromady poděkoval nově zvolený předseda České esperantské mládeže všem zúčastněným za účast a spolupráci. Ve 20:00 byla Valná hromada oficiálně ukončena.

 


 

Na Velehradě dne 8.7.2006

Marek Blahuš, předseda České esperantské mládeže

Dagmar Chvátalová, místopředsedkyně České esperantské mládeže


Personaj iloj