Protokolo de la 3-a ĝenerala asembleo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas ankoraŭ nur en la ĉeĥa lingvo. Oni tamen planas ĝin poste traduki esperanten, tial bv. atendi kaj reveni post iom da tempo por rerigardi.

ZÁPIS Z 3. VALNÉ HROMADY ČESKÉ ESPERANTSKÉ MLÁDEŽE, o. s.

zápis pořídila Dagmar Chvátalová, členka ĈEJ a členka Výboru ĈEJ

Třetí Valná hromada občanského sdružení Česká esperantská mládež se sešla dne 27. října 2007. O svolání Valné hromady byli členové informováni dle stanov organizace.

Zahájení Valné hromady bylo ohlášeno na 10:30, za přítomnosti 9 účastníků (Blahuš Marek, Břicháček Tomáš, Dohnálek Petr Adam, Galuška Jiří, Hruška Miroslav, Chvátalová Dagmar, Mrázek Daniel, Repiský Andrej, Rydlo Karol) a 2 hostů (čestný člen Petr Chrdle a brazilská esperantistka Neima Adorno) – viz seznam účastníků.

Schůze Valné hromady se řídila programem, který byl součástí zveřejněného oznámení o jejím konání. Na začátku přednesl předseda Marek Blahuš uvítací řeč. Předány byly pozdravy od zástupců esperantských organizací (UEA, ĈEA, AEF, AEJ), přivítáni byli hosté. Zasedání schválilo plným počtem hlasů předem avizovaný program Valné hromady. Počtem 6 hlasů byl zvolen způsob volby jednotlivců, 3 hlasovali pro kandidátní listinu. Předsedou Valné hromady byl ustanoven Tomáš Břicháček, volební komise se sestávala z hostů (Petr Chrdle a Neima Adorno), za zapisovatelku byla určena Dagmar Chvátalová.

Výroční zprávu přednesl místopředseda Marek Blahuš a finanční zprávu podala v nepřítomnosti pokladníka místopředsedkyně Dagmar Chvátalová. Zprávu Revizní komise přednesl její předseda Tomáš Břicháček (kritika špatného informování směrem k RK). Zprávu o činnost pražského a brněnského klubu podali Tomáš Břicháček a Marek Blahuš.

Účastníci byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2008, který je zveřejněn na oficiálních webových stránkách organizace. Tento plán byl odsouhlasen plným počtem hlasů.

Projednána byla dále možná pravidelná setkání organizace (na jaře v Třebíči, v létě v Lančově aj.), účast na mezinárodních akcích a spolupráce se zahraničím, především organizace IJK 2009 na území České republiky a organizace a vysílání našich členů na semináře E@I.

Volba nových řídících orgánů proběhla téhož dne, hlasovalo se pro jednotlivce, kteří kandidovali na určitou pozici. Volby se zúčastnilo 100 % přítomných s hlasovacím právem – celkově bylo odevzdáno 10 hlasovacích lístků. Zvoleni byli:

 • Výbor
  • Předseda: Marek Blahuš (8 hlasů)
  • Místopředseda: Daniel Mrázek (7 hlasů)
  • Pokladník: Dagmar Chvátalová (8 hlasů)
  • Člen: Miroslav Hruška (7 hlasů)
  • Člen: Aleš Tomeček (9 hlasů)
 • Revizní komise
  • Člen revizní komise: Tomáš Břicháček (8 hlasů; první schůzí RK zvolen předsedou)
  • Člen revizní komise: Petr Adam Dohnálek (8 hlasů)
  • Člen revizní komise: Jan Urbánek (9 hlasů)

Dalším z bodů schůze bylo provedení změn ve Stanovách z důvodu novelizace zákona č. 83/1990 Sb. Pozměněny byl tento bod Stanov (kurzívou je vyznačena změna názvu):

 • §2 1. Název sdružení je "Česká esperantská mládež, o. s.".

Tato změna byla přijata všemi hlasy. Plné znění nově pozměněných Stanov se nachází na oficiálních stránkách organizace http://mladez.esperanto.cz.

Tímto bodem byl program Valné hromady naplněn a následovala diskuse:

 • Petr Chrdle předal Dagmar Chvátalové diplom z mezinárodní jazykové zkoušky ILEI.
 • Nakladatelství KAVA-PECH (Petr Chrdle) nabídlo esperantskou literaturu.
 • Prodiskutována byla možnost otitulkovat některé české filmy charakterizující českou kulturu, tzn. vytvořit překlad v mezinárodním jazyce esperanto. Uvažujeme o Ostře sledovaných vlacích, Spalovači mrtvol či o Tajnostech.

Na závěr schůze Valné hromady poděkoval nově zvolený předseda České esperantské mládeže všem zúčastněným za účast a spolupráci. Ve 12:30 byla Valná hromada oficiálně ukončena.

 


 

Ve Světlé nad Sázavou dne 27.10.2007

Marek Blahuš, předseda České esperantské mládeže

Dagmar Chvátalová, pokladník České esperantské mládeže


Personaj iloj