Protokolo de la 6-a ĝenerala asembleo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas ankoraŭ nur en la ĉeĥa lingvo. Oni tamen eble iam poste ĝin tradukos esperanten, tial bv. atendi kaj reveni post iom da tempo por rerigardi.


Zápis ze schůze 6. valné hromady České esperantské mládeže, o. s.

zápis pořídil Miroslav Hruška, člen ĈEJ a člen Revizní komise ĈEJ

Šestá valná hromada občanského sdružení Česká esperantská mládež, o. s. (ĈEJ) se sešla dne 13. listopadu 2010 při příležitosti 7. setkání ĈEJ v pastoračním středisku („Ripozdomo Esperanto“) v Žirovnici. O svolání valné hromady byli členové informováni dle stanov organizace (předsedou revizní komise).

Enhavo

Zahájení valné hromady

Zahájení valné hromady bylo stanoveno na 14:00 (oficiálně byla svolána Valná hromada na 10:00, s ohledem na setkání však byla možnost posunutí na 15:00), za účelem zajištění usnášeníschopnosti (pro případné čekání) bylo poté v souladu se stanovami odloženo a schůze tak nakonec začala v 14:30. Byla zjištěna přítomnost 9 členů s hlasovacím právem (Tomáš Břicháček, Jiří Galuška, Jana Grossmannová, Miroslav Hruška, Vít Guiglielmo Mišurec, Daniel Mrázek, Blanka Richtrmocová, Stanislav Štoček, Barbora Závodská) a 9 hostů (Pavla Dvořáková, Vladimír Dvořák, Matthias Liszt (Rakousko), Věra Marešová, Vlasta Pištíková, Juraj Procházka (Slovensko), Bohumil Václav Řepa, Karel Zeman, Milada Zemanová).

Po zaznění esperantské a české hymny přivítal přítomné předseda revizní komise Tomáš Břicháček a došlo ke schválení jednacího řádu (především to, že volba orgánů bude tajná) valné hromady. Poté již bylo postupováno podle jednotlivých bodů programu.

Volba orgánů valné hromady

Zapisovatelem byl zvolen Miroslav Hruška.

Ověřovatelem VH (kontrola zápisu): zvolen Tomáš Břicháček.

Předsedajícím VH byl zvolen Tomáš Břicháček.

Návrh programu (Tomáš):

Návštěva novinářů (přestávka pro novináře byla schválena jednomyslně), zprávy výboru, dále revizní komise, návrh spolupráce mezi ĈEA a ĈEJ, dále volba orgánů, volná diskuse.

Návštěva novinářů

Ihned na začátku Valné hromady poskytl Daniel Mrázek a Miroslav Hruška rozhovor pro novináře Pelhřimovského deníku. Mezitím se do ĈEJ přihlásila nová členka: Blanka Richtrmocová.

Pozdravy, zprávy předsedy a místopředsedy

Na začátek přednesl Dan Mrázek zdravici od Gregora Hinkera (předsedy TEJO), dále pak předal pozdrav od místopředsedy Marka Blahuše (jménem francouzských esperantistů a organizace E@I) a vzhledem k jeho nepřítomnosti z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí přítomné seznámil s jím zaslanou zprávou o jeho činnosti.

Výroční zpráva

Zprávu o činnosti organizace za dobu působnosti vedení, které bylo zvoleno na valné hromadě v Ostrožské Nové Vsi v listopadu 2009, přednesl Daniel Mrázek. Proběhlo mnoho akcí, kterých se členové ĈEJ zúčastnili. Připomněl též nový internetový nástroj, jehož prostřednictvím by měli jednotliví členové informovat vedení o svých aktivitách – Raportilo (adresa je http://esperanto.blahus.cz/ĉej/raportilo/ - stačí pak zadat text aktuality a odeslat tuto aktualitu).

Hlasování: Valná hromada vzala výroční zprávu počtem 9 hlasů na vědomí.

Finanční zpráva

Finanční zprávu předložila prostřednictvím Dana Mrázka pokladnice Dagmar Chvátalová:

Na účtu se nachází 11.137,51 Kč

Hotovost činí 3538,50 Kč (+300 Kč u Marka Blahuše)

Doposud nebyly vyplaceny odměny za IJK v roce 2009 v Liberci, ĈEJ má zisk 2455 €. Dále Dáša upozornila, že pohledávky za rok 2009 už nebudou propláceny. Jakékoliv pohledávky v letošním roce je třeba zaslat Dáši.

Zpráva revizní komise

Revizní komise vyjádřila potěšení ze zlepšení komunikace s výborem, ocenila zápisy ze schůzí výboru, celkově tedy bez výhrad.

Spolupráce mezi ĈEA a ĈEJ:

Ke spolupráci obou sdružení vystoupila Pavla, členka výboru Českého esperantského svazu. Hlavním bodem bylo počítačové vzdělávání členů mládeže a Českého esperantského svazu (Aleš Tomeček a Marek Blahuš vzdělávali v lednu 2010 ve Svitavách a v dubnu 2010 v Písku (během akce Písecké jaro – Sabla Printempo), Miroslav Hruška zastupoval Pavlu Dvořákovou v České Třebové, dále pomáhal v Poděbradech během konference ĈEA). Pavla rovněž zmínila, že by uvítala více spolupráce na tvorbě a používání webu www.esperanto.cz, protože jej ĈEA financuje, aby byl více využíván, splňoval naše potřeby a myšlenky.

Volba orgánů ĈEJ

Volební komise byla zvolena jednomyslně: Pavla Dvořáková a Vlasta Pištíková.

Volba předsedy

Kandidáti na předsedu: Daniel Mrázek

Daniel Mrázek by chtěl pokračovat v započaté práci, mnoho bylo uděláno, mnoho je třeba dále udělat.

Odevzdáno bylo 9 platných hlasovacích lístků.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1

Daniel Mrázek tedy byl zvolen pro následující období předsedou.

Volba místopředsedy

Kandidáti: Bc. Marek Blahuš (Miroslav Hruška kandidaturu odmítl)

Odevzdáno bylo 9 platných hlasovacích lístků.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1

Marek Blahuš byl zvolen místopředsedou pro následující období.

Pokladník

Kandidáti: Mgr. Dagmar Chvátalová

Odevzdáno bylo 9 platných hlasovacích lístků.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1

Pokladnicí tedy byla zvolena Dagmar Chvátalová.

Členové výboru

Kandidáti: Miroslav Hruška, Barbora Závodská, Vít Guiglielmo Mišurec (návrh podaný Stanislavem Štočkem Jiří Galuška odmítl; předem obdržená kandidatura Marka Blahuše je vzhledem k jeho zvolení místopředsedou již neplatná)

Miroslav Hruška přednesl projev o tom, že svůj post rád předá někomu jinému, to však neznamená, že by přestal být aktivní.

BarboraZávodská se chce věnovat získávání nováčků do ĈEJ a jejich aktivní zapojení do ĈEJ.

Vít Guglielmo Mišurec byl navržen Danielem Mrázkem s ohledem na postupné předávání funkcí mladším členům.

Odevzdáno bylo 9 platných hlasovacích lístků.

 • Miroslav - získal 5 hlasů
 • Barbora – získala 5 hlasů
 • Vít – získal 5 hlasů

V první volbě tedy nikdo nebyl zvolen.

Pro druhou volbu navržen systém: kdo bude první na lístečku, dostane 2 body (preferenční), druhý bude mít 1 bod (preferenční).

Odevzdáno bylo 9 platných hlasovacích lístků.

 • Miroslav získal 7 bodů
 • Barbora získala 12 bodů
 • Vít získal 7 bodů

Barbora Závodská tedy byla v druhé volbě zvolena. Protože však Miroslav Hruška a Vít Guiglielmo Mišurec získali stejný počet bodů, volba druhého člena výboru pokračovala druhým kolem (zde již nebyl použit systém preferenčních bodů). Odevzdáno bylo 9 platných hlasovacích lístků.

 • Miroslav získal 3 hlasy
 • Vít získal 5 hlasů
 • 1 se zdržel.

Vít Guiglielmo Mišurec tedy byl zvolen novým členem výboru a v této funkci tak nahradil Miroslava Hrušku.

Revizní komise

Revizní komise: kandidáti: JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Miroslav Hruška, Bc. Karol Rydlo; Stanislav Štoček odmítl.

Výsledky: odevzdáno 9 platných lístků

 • Tomáš získal 8 hlasů
 • Miroslav získal 8 hlasů
 • Karol získal 5 hlasů

Všichni kandidáti byli zvoleni.

Po volbě členů revizní komise se Tomáš Břicháček zdržuje funkce předsedajícího Valné hromady, neboť z osobních důvodů musí s Jiřím Galuškou a Barborou Závodskou odjet domů.

Daniel Mrázek je jednomyslně zvolen na převzetí funkce předsedajícího VH.

Daniel otevírá volnou diskusi:

Volná diskuse

1. bod bude webová prezentace ĈEJ a potažmo i ĈEA. Miroslav Hruška rozbíhá diskusi (zmiňuje komentáře jím oslovených lidí k webu, dále informuje o osobním rozhovoru s Alešem Tomečkem po cestě na setkání – neplánované, především to, že Aleš nemůže posloužit jako grafik, tudíž je na ĈEJ, aby představila návrh vzhledu – o jeden takový se již pokusil Miroslav Hruška), Pavla navrhuje tuto diskusi přesunout ke konci u počítače (nelze promítat, k notebooku se může sesednout méně lidí).

Diskuse o konkrétních esperantských akcích se stočila k problematice letních jazykových táborů.

Představa Daniela: pronájem, myšlenka obdobného konceptu bývalých táborů v Sebranicích. Musí být jasná vize, co bychom mohli. Je problém se získáváním dotací – je to práce na více než rok a půl. Navrhovaná je rovněž možnost táborů pro rodiče s dětmi (rodiče v takovém případě přebírají odpovědnost).

Vladimír Dvořák má připomínku, aby Daniel Mrázek představil nějakou vizi, konkrétní cíle. Daniel reaguje, že v nejbližší době během schůze výboru dojde k představení cílů a priorit, kterých by se měla ĈEJ držet. Připomenuta byla i brožura „Malkovru esperanton“, Mirek upozornil na projekt Tradukejo, prostřednictvím kterého je možné snadno překládat jednotlivé projekty. Dále proběhla i diskuse, jak oslovit mladé lidi, co jim nabídnout. Výhodné by bylo mít nějakou společnou prezentaci na počítači, která by byla univerzálně použitelná.

Dále proběhla diskuse o tom, jak využít peníze z IJK (zisk) – jednou z možností je sponzorovat cestu někomu na letošní JES, protože na prvním ročníku této akce bylo 9 členů a zatím je přihlášen menší počet jak v loňském roce. Peníze by mohly být využity nejen pro cestu na tuto akci, ale i na eventuální oficiální cestu, kdy by někdo takto reprezentoval ĈEJ.

Závěr: Valnou hromadou byl zvolen nový výbor. VH byla ukončena oficiálně v 18:00. Valná hromada ukládá výboru stanovit jasnou a konkrétní vizi nejbližšího směrování ĈEJ. Valná hromada doporučuje výboru projednat, jak motivovat členy k aktivní spolupráci (například finančními příspěvky).

Tento závěr byl jednomyslně přijat.

Zapsal: Miroslav Hruška, zapisovatel, v Žirovnici dne 13. listopadu 2010

Ověřil: Tomáš Břicháček, ověřovatel, v Praze 23. listopadu 2010

Personaj iloj