Protokolo de la komitatkunsido de ĈEJ 2005-10-09

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (K 1/2005)

La Komitato de ĈEJ, kunveninta okaze de la 1-a, interkona renkontiĝo de ĈEJ en Třebíč, reprezentita de la komitatanoj Dagmar CHVÁTALOVÁ (prezidantino) kaj Marek BLAHUŠ (vicprezidanto; protokolanto):

Internaj aferoj

 • aprobas la akcepton de tri novaj honoraj membroj de ĈEJ, kiu ekvalidos post la konsento de la respektiva koncerna persono:
  • Ing. Petr CHRDLE, CSc. – "pro daŭra materia kaj spirita subtenoj de ĈEJ"
  • Miloslav ŠVÁČEK – "pro subteno en varbado de novaj membroj de ĈEJ kaj tenado de bonaj rilatoj inter ĈEJ kaj IKUE"
  • Ing. Josef VOJÁČEK, Ph.D. – "pro eksterordinaraj meritoj rilataj al instruado de esperanto al gejunuloj"
 • konfirmas la aliĝon de kvin novaj kunlaborantoj kaj akceptas ilin kiel membrojn de ĈEJ:
  • Věra FRANKOVÁ
  • Roman HEŘMAN
  • Jan NAVRÁTIL
  • Kateřina PILZOVÁ
  • Markéta TŘÍŠKOVÁ
 • sciigas, ke la Ministerio de internaj aferoj de Ĉeĥa respubliko aprobis la 10-an de Aŭgusto 2005 la ŝanĝojn en la Statuto de ĈEJ, aprobitajn fare de la Komitato dum la unua ĝenerala asembleo de ĈEJ okazinta 2005-06-18
 • pro la demisio de la ĝisnuna kasisto Avinty LANAIKEY la Komitato laŭ la statuto kooptas kiel novan kasiston ĝis la fino de la ordinara balotperiodo Aleš TOMEČEK, naskiĝinta 1988-03-22, loĝanta ĉe adreso Dr. Bureše 3, 370 05 České Budějovice
 • informas la Revizian komisionon kaj la membraron pri la nove kreiĝinta bankkonto de ĈEJ ĉe ČSOB: 197891918/0300, kaj alvokas al ekuzo de la konto por perado de organizaj en- kaj elspezoj, ĉefe por akcepto de la membrokotizoj
 • pro tio, ke la jaro 2005 estas jaro komenca kaj relative senelspeza por ĈEJ, decidas ke la membrokotizoj pagataj por la jaro 2005 validu ankaŭ por la jaro 2006, kaj difinas la membrokotizojn por nove aliĝintaj membroj en 2006 jene: 50 CZK por ordinaraj membroj kaj kunlaborantoj sub la suba aĝlimo de ordinara membreco (15-jaraĝaj); almenaŭ 100 CZK por kunlaborantoj super la supra aĝlimo de ordinara membreco (29-jaraĝaj)
 • priesploros la staton de la konto de ĈEJ ĉe UEA heredita de sia antaŭinta organizo (laŭ diversaj indikoj "cxej-k" aŭ "jkce-n") kaj klopodos reakiri la aliron al tia konto por plifaciligi estontece la transpagojn nome de la asocio aŭ perante por ties membroj
 • ekos kolektadon de poŝtelefonaj (aŭ bezonokaze firmtelefonaj) numeroj de la membraro por plifaciligi kaj prirapidigi la diskonigadon de aktualaj informoj pri la agado de la asocio
 • konstatas ke la celoj difinitaj en la laborplano de ĈEJ estas sukcese plenumataj kaj instigas la membraron al daŭra sekvado de la laborplano
 • reagas al la sciigo de la Revizia komisiono, sciigante ke ĝi komencos signi siajn dokumentojn per litero K (kiel "Komitato") kun laŭvica numero laŭ la aktuala jaro
 • gratulas al la Praga klubo de ĈEJ je ties establiĝo kaj informas pri la ekaperinta emo establi similan klubon en Brno, kie jam nun oni povas kalkuli ĉirkaŭ 10 gejunulojn interesiĝantajn diversgrade pri esperanto

Informado

 • celos okazigi renkontiĝon de la prizorgantoj de la ĉefaj ĉeĥaj priesperantaj retpaĝaroj (http://www.esperanto.cz/cxej/, http://www.esperanto.cz, iama http://www.esperanto-cz.net kaj novaperonta http://www.esperanto-praha.net) por pliefikigi kaj malambiguigi la kunlaboron kaj informadon perinterretan
 • prizorgos tradukon de la franca informilo pri esperanto "PakEO" (http://esperanto.bretonio.free.fr/pakeo.htm) en la ĉeĥan kaj priesploros la eblecojn de ties grandetskala presado kaj eluziĝo kiel taŭga varbilo pri esperanto
 • prizorgos la ĝisdatigon kaj plibonigon de la enhavo de la ĉeĥa versio de la retpaĝaro www.esperanto.net, dum kio oni povas inspiriĝi i.a. de la jama slovaka versio de la retpaĝaro
 • informas pri la apero de gazetanonco de Etsuo MIYOSHI en la gazeto Právo okaze de la Eŭropa tago de lingvoj (2005-09-26) en kiu aperis ankaŭ mencio kaj kontakinformoj pri ĈEJ, kaj petas la membron Tomáš BŘICHÁČEK informi pri la prelego okazinta samtage en la gimnazio en Prago-Modřany
 • informas pri la laŭda eĥo ricevita de la redaktoro de Kontakto rilate al la artikolo pri Granda Moravio verkita de Marek BLAHUŠ kaj Dagmar CHVÁTALOVÁ, aperiginta en Kontakto numero 207, paĝo 12, kaj pri la artikolo de Daniel MRÁZEK pri la 61-a IJK aperonta en TEJO Tutmonde
 • klopodos pere de la retpaĝaro de ĈEJ informi la membraron pri la eblecoj de internacia korespondado en esperanto

Instruado

 • fokusiĝos ĉe la enkonduko de ĉeĥlingvaj babilejecaj lecionoj de esperanto en lernu! kaj ĉe akirado de novaj membroj de la uzantaro de tiu ĉi retpaĝaro
 • informas pri la proksimume 40 aliĝintoj al la ĉi-semestra kurso de Esperanto ĉe la Masaryk-universitato en Brno, pri la ĝisnuna nesukceso de la peno okazigi instruadon ĉe gimnazio en Brno kaj pri la emo okazigi kursojn de esperanto en Liberec

Movado

 • strebos okazigi internacian turniron pri Skrablo, uzante la ekzistantan retpaĝaron http://skrablo.ikso.net kaj varbante por la aranĝon kaj ĉeĥajn gejunulojn (cxej-aktivuloj), kaj eksterlandajn (aliaj dissendolistoj) por montri, ke ĈEJ vivas kaj agadas
 • daŭre strebos spertiĝi pri organizado de esperanto-agado de pli spertaj homoj kaj instancoj, ekzemple de la modele aganta grupo en Mladá Boleslav
 • provos plivigligi siajn rilatojn kun ĈEA i.a. per partopreno de 2 reprezentantoj en ties jarkunveno en Vyškov en (2005-10-21/23) kaj eniri ties estraron per kandidatigo de Dagmar CHVÁTALOVÁ
 • atentigas la membrojn de ĈEJ pri la ebleco partopreni en la proksimaj monatoj internaciajn esperanto-aranĝojn, kaj speciale rekomendas la partoprenon ĉe la silvestraj aranĝoj 49-a Internacia Seminario (Xanten, Germanio) kaj AGO Semajno (Zakopane, Pollando), kaj ĉe la Kreiva metiejo organizata fare de Slovakia Esperanto-Junularo (SKEJ) novembre en Partizánske, Slovakio
 • akceptas la inviton de s-ro Miloslav ŠVÁČEK kunlabori kun IKUE cele al realigo de la junulara programo de la 59-a Kongreso de Internacia katolika unuiĝo esperantista (IKUE) okazonta 2006-07-08/15 en Velehrad, Ĉeĥio
 • informas la membraron pri la ekapero de la ideo okazigi en 2008 en la ĉeĥa urbo Liberec' la 64-an Internacian Junularan Kongreson (IJK) kaj planas daŭre evoluigi kaj pripensadi tiun ĉi ideon
 • starigos subtekstigan grupon de interesiĝantaj volontuloj, kiu tuj eklaboros pri la traduko de la subtekstoj por la filmo "Lotrando a Zubejda" en esperanton, por ke oni povu prezenti ĝin laŭeble jam dum la 49-a Internacia Seminario en Germanio
 • informas pri la sukcesa okazo de la 61-a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Zakopane, Pollando, en kiu partoprenis ses ĉeĥoj kaj dum kiu la vicprezidanto Marek BLAHUŠ kiel helpanto de la LKK organizis, asistata surloke de kelkaj aliaj ĉeĥaj partoprenantoj, la projekciadon de esperantlingvaj filmoj kiu fariĝis sukcesa ero de la kongreso
En Třebíč, la 9-an de Oktobro 2005.

Dagmar CHVÁTALOVÁ, prezidantino
Marek BLAHUŠ, vicprezidanto


Personaj iloj