Protokolo de la komitatkunsido de ĈEJ 2006-07-11

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (K 1/2006)

La Komitato de ĈEJ, kunveninta okaze de la 2-a, internacia renkontiĝo de ĈEJ en Velehrad, reprezentita de la komitatanoj Marek BLAHUŠ (prezidanto; protokolanto) kaj Dagmar CHVÁTALOVÁ (vicprezidantino):

  • informas pri la ĵus finiĝinta 1-a internacia renkontiĝo de ĈEJ (2-a renkontiĝo de ĈEJ entute) okazinta 2006-07-08/11 en Velehrad, Ĉeĥio, proklamas la renkontiĝon sukcesa kaj dankas publike al s-ro Miloslav ŠVÁČEK pro la modela kunlaboro inter ĈEJ kaj IKUE cele al realigo de la renkontiĝo paralele kun la 59-a Kongreso de Internacia katolika unuiĝo esperantista (IKUE)
  • informas pri la 2-a ĝenerala asembleo de ĈEJ, kiu okazis la 8-an de julio 2006 en Velehrad kaj interalie elektis novan estraron de ĈEJ, kaj samtempe dankas al la eksiĝanta estrarano, kasisto Aleš TOMEČEK, pro lia laboro dum la pasinta periodo kaj deziras sukceson al la novelektita kasistino Aneta MURSWIEKOVÁ
  • aprobas la akcepton de nova honora membro de ĈEJ, kiu ekvalidas senprokraste pro la jam ekzistanta konsento de la koncerna persono, kiu ankaŭ jam antaŭe aliĝis kiel kunlaboranto:
    • Miroslav MALOVEC – "pro eksterordinaraj meritoj rilataj al instruado de esperanto al junuloj en SET Lančov kaj fervora agado por esperanto en la interreta medio"
  • konfirmas la aliĝon de unu nova kunlaboranto kaj akceptas lin kiel membron de ĈEJ:
    • Miroslav VANĚK
  • sciigas pri la mendo fare de ĈEJ de 100 ekzempleroj de la DVD "Esperanto Elektronike" eldonata de E@I, per kio ĈEJ fariĝas la ĉefa distribuanto de tiu DVD en Ĉeĥio, kaj decidas ricevinte la menditan varon donaci po unu ekzemplero al ĉiu sia ordinara membro paginta la membrokotizon de ĈEJ por la jaro 2007 kaj disvendi la restontajn ekzemplerojn al interesiĝantoj precipe el la ĉeĥa esperanto-komunumo
  • agnoskas la regulan rubrikon "ĈEJ aktivas" aperantan en "ĈEA-retkomunikoj", la neregula interreta informilo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, kiel oficialan organon de ĈEJ, kaj anoncas la publikiĝon de tiu ĉi informo en la aperonta Jarlibro de UEA por la jaro 2006
En Velehrad, la 11-an de Julio 2006.

Marek BLAHUŠ, prezidanto
Dagmar CHVÁTALOVÁ, vicprezidantino


Personaj iloj