Raportaĵo de la 49-a IS

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke partoj de tiu ĉi paĝo ekzistas nur en la ĉeĥa lingvo. Ĝi estas precipe celata al ĉeĥlingvaj homoj, tial ankaŭ kelkaj de la prezentitaj informoj povas esti utilaj nur el la ĉeĥa vidpunkto.

Esperanto: La 49-a IS (http://www.esperanto.de/is/eo/2005/index) (Internacia Seminario, nia ĉeĥlingva invitilo ĉi tie) okazis inter la 27-a de decembro 2005 kaj la 3-a de januaro 2006 en urbo Xanten en Nordrejn-Vestfalio, Germanio. Ĉeestis ĝin 174 gejunuloj el multaj landoj de Eŭropo, Ameriko kaj Azio. Inter ili estis ankaŭ du ĉeĥoj - Marek kaj Honza. Ne aperis raportaĵo pri la aranĝo mem, sed ĉar bildo valoras mil vortojn, ni invitas vin rigardi la buntan fotogalerion pri la IS (http://bildoj.esperanto.de/49-a_IS/) kaj ankaŭ la du mallongajn filmojn (http://www.streese-film.de/pages/main.php?do=auftragsfilme&go=esperanto) faritajn dum la aranĝo, en kiuj niaj reprezentantoj aktoris gravajn rolojn. Anstataŭ raportaĵo pri la aranĝo kiel tuto, ĉi-sube sekvas raporto (ĉeĥlingva) pri la unua granda sukceso de subtekstiga teamo de ĈEJ - dum la IS en Xanten oni projekciis la ĉeĥan filmfabelon Lotrando kaj Zubejda - kun subtekstoj komplete en esperanto!

Česky: 49. IS (http://www.esperanto.de/is/eo/2005/index) (Internacia Seminario, naše česká pozvánka zde) se konalo mezi 27. prosincem 2005 a 3. lednem 2006 ve městě Xanten v Severním Porýní-Vestfálsku v Německu. Zúčastnilo se jej 174 mladých lidí z mnoha zemí Evropy, Ameriky a Azie. Mezi nimi byli i dva Češi - Marek a Honza. Neobjevila se reportáž o akci samotné, ale protože obrázek vydá za tisíc slov, zveme vás prohlédnout si pestrou fotogalerii z IS (http://bildoj.esperanto.de/49-a_IS/) a také dva krátké filmy (http://www.streese-film.de/pages/main.php?do=auftragsfilme&go=esperanto) stvořené během akce, ve kterých si naši zástupci zahráli významné role. Namísto reportáže o akci jako celku přinášíme níže zprávu o prvním velkém úspěchu titulkovacího týmu ĈEJ - během IS v Xantenu byla promítnuta česká filmová pohádka Lotrando a Zubejda - s titulky kompletně v esperantu!

Enhavo

Zhodnocení a vyučtování překládacího projektu "Lotrando a Zubejda"

(mírně upravená kopie emailové zprávy zaslané 12.5.2006 do diskuzní skupiny cxej-subtekstoj@yahoogroups.com)

Úvod

Milí spolupracovníci, kteří jste se zúčastnili prvního společného překladu filmových titulků organizanovaného členy České esperantské mládeže - překladu titulků k filmové pohádce Lotrando a Zubejda!

Pozdě ale přece zasílám shrnutí naší společné práce, popis jejích dosavadních úspěchů, informace o budoucích plánech a v neposlední řadě i závěrečné vyúčtování projektu.

O úspěchu promítání jsem krátce referoval již z kraje tohoto roku v novinkovém zpravodaji ĈEA-retkomunikoj, a to takto:

"...ĉeĥaj junuloj ĉeestis en la germana urbo Xanten la 49-a Internacian Seminarion, silvestran junularan aranĝon kiu kunigis 174 ĉefe eŭropajn esperantistojn. Dum ĝi okazis i.a. sukcesa projekciado de la ĉeĥa filmfabelo Lotrando kaj Zubejda kun esperantlingvaj subtekstoj. La tradukon pretigis grupo de volontuloj el ĈEJ."

Příprava

Promítání Lotranda a Zubejdy na IS probíhalo v rámci "filmejo", o které jsem se celé osobně staral, takže jsem měl plně ve svých rukách také možnost efektivně udělat našemu českému filmu předem reklamu a vybrat pro něj vhodný "vysílací čas". Vybral jsem noc z pátku 30.12.2005 na sobotu 31.12.2005. Čas začátku každou noc silně závisel na času skončení předcházejícího hudebně-diskotékového programu ve stejném sále, takže na náš film se nakonec dostalo v 01:00.

Jako každou noc bylo třeba vše ještě napřed dobře připravit - pro jistotu přehrát film a titulky z CD na pevný disk, přichystat plátno, nastavit projektor a zvuk, vyzkoušet správnou funkčnost titulků apod. S tím mi tehdy trochu pomohl Sebastian - foto zde (http://tinyurl.com/rkg7k)

Kolem jedné hodiny už se skutečně začali scházet první diváci. Na fotografii zde (http://tinyurl.com/ovvjh) lze vidět (zprava doleva) Carstena (DE), Indre (LT), Jordiho (NL), Beloniu (FR, ale s matkou z CZ), Sunghyun (Jižní Korea), Helen (DE).

Těsně před začátkem filmu jsem si ještě všechny příchozí nechal jako radostné diváky vyfotografovat se. Na fotografii zde (http://tinyurl.com/ndtz7) jdou navíc vidět mj. Nico (NL), Honza (CZ), Gergely (HU), Patrick (NL) a další.

A pak už jsme zhasli světlo, v esperantském překladu programu BSPlayer stiskli tlačítko "ludu" a zaposlouchali se do úvodních tónů a veršů písničky "Pod dubem, za dubem" ... tedy "Sub la kverk', post la kverk'".

Promítání

Během promítání někteří lidi ještě přicházelí a jiní naopak odcházeli (podle toho, jaký program se zrovna odehrával jinde, např. v trinkeju, gufuju či diskeju). V jednom momentu (v 02:58) jsem se dokonce odvážil pořídit s bleskem a nečekaně spontánní fotografii diváků, kterou lze spatřit zde (http://tinyurl.com/rd6gs) - jde na ní vidět, s jakým zaujetím většina z diváků (zde mj. navíc Łukasz (PL), Franz (DE/LT), Finjo (NL)...) naše dílo sledovala.

Při promítání jsem schválně seděl poněkud bokem a pozorně sledoval reakce diváků na jednotlivé scény a humorné momenty. Jako obvykle se stalo, že některé vtipy nebyly pochopeny, některé jen někým a naopak nad některými věcmi, které nám třeba vůbec směšné nepřijdou, se mnozí cizinci usmáli. To je podle mne na promítání filmů s esperantskými titulky lidem z mnoha rozličných kultur najednou to nejpozoruhodnější.

Reakce diváků

Pamatuji se, že kromě univerzálně pochopitelných žertů (např. "vládce náš, slunce naše jasné - a hlavou do kaše") mnohé zaujalo např. vyprávění pana Lustiga plné vulgárních slov, které jsme s vydatnou pomocí Mirka Malovce nakonec i poměrně hezky převedli tak, aby to bylo podobně vtipné i v esperantu (výsledný překlad je možné najít zde (http://tinyurl.com/jn6zo)). Přitom ale mnohým nešlo ani tak o vtipnou jazykovou hříčku, jako spíš o zvědavost, co že se tam říkalo v originále a jestli je možné to nějak vysvětlit. Tak jsme se pokoušeli, snad úspěšně... Obzvlášť Němci se o tuto pasáž aktivně zajímali, protože nadávka jako "himmel hergott" nebo "krucifix" přejatým z němčiny (resp. latiny) rozuměli a považovali je za "normální" mluvu, ale české "krucipísek" už jim bez vysvětlení smysl nedávalo.

Podobných zábavných pasáží se v celé pohádce objevilo víc a mám dojem, že jsme ji jako film hodný překladu vybrali velmi dobře. Vzpomínám si např. právě na pasáž na konci, kde Zubejda povídá Lotrandovi (a dole přitom běží esperantské titulky): "Víš co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši řeč, a přece si rozumíme? Čím to je?" V tom okamžiku Helen z Německa vykřikla: "Ĉar la subtekstoj estas en Esperanto!" :-D

Poděkování

Nakonec bych vám ještě všem chtěl vyřídit srdečný pozdrav od korejské účastnice setkání, Sunghyun, se kterou jsem měl možnost taky si chvíli promluvit, a která mi film velice pochvalovala, ačkoliv měla zase výtky např. k tomu, jak se v něm pro vykreslení cizího prostředí Sultánství solimánského používají předsudky a mnohdy falešné představy o "typickém azijském světě" - nicméně i to jsme s Honzou Urbánkem považovali spíš zase jen za další zajímavý úhel pohledu na něco, co jsme dosud u nás v ČR vnímali především z vlastní perspektivy. Jména nás i všech vás ostatní (seřazená sestupně podle počtu přeložených titulků) běžela na konci v závěrečných titulcích, takže každému z vás, i pokud jste se nezúčastnili, se dostalo přesných 2 vteřin slávy na mezinárodním poli  :)

Další promítání

Kromě promítání filmu na IS, kde měl 31.12.2005 svou premiéru, se náš překlad už dočkal, dočkává a ještě dočká dalšího šíření mezi esperantisty po celém světě. Přímo na místě si kopii esperantských titulků pořídil Němec Sebastian. O pár měsíců později pak titulky putovaly spolu s dalšími materiály také do německého Stuttgartu, kde jej Helen měla v úmyslu využít během týdenní akce pro mladé zájemce o esperanto, které tam s několika dalšími německými esperantisty společně koncem dubna organizovali. Další kopie zřejmě brzy poputuje i do Brazílie, esperantistu Mateovi, který už dříve s úspěchem prezentoval na brazilských setkáních esperantský překlad filmu Pelíšky (který jsem pro předcházející IS zhotovil ještě já sám). Zájem o promítání Lotranda a Zubejdy vzešel už i od pořadatelů setkání SKEF a SKEJ (slovenská esp. federace a mládež) konaného koncem května v Piešťanech, stejně jako od organizátorů konference ĈEA (Český esperantský svaz) na podzim v Českých Budějovicích. Kromě toho film určitě nebude chybět ani letos v létě nejprve na celostátním setkání ĈEJ na Velehradě a dále si odbude svou premiéru ještě i na dalších významných evropských akcích jako je IJK v Sarajevu a eventuálně i UK ve Florencii.

Vyúčtování

Další dobrou zprávou, kromě úspěchu, který film měl a má v zahraničí, je pro nás i skutečnost, že za příspěvky do programu Internacia Seminario je možné získat slevy na účastnickém poplatku na akci, což jsem také udělal. Protože však překlad Lotranda a Zubejdy je našim společným dílem, chci se o získaných 15€ s vámi spravedlivě rozdělit - vycházel jsem z toho, kdo přeložil kolik jednotlivých titulků (jakkoliv to možná ne vždy bylo úplně ideální řešení). Pokud se ptáte, kdo níže popsané rozdávání odměn "sponzoruje", pak tedy vězte, že jde vlastně o pořadatele IS, tedy Germana Esperanto-Junularo  ;)

sume ... 722 subtekstoj
enspezo ... 15 €
po teksto ... ĉirkaŭ 0,021 €
kurzo de 1 € ... 30 Kč

homo ... tekstoj ... rekompenco
Aleš TOMEČEK ... 86 ... 1,79 € = 54 Kč
Daniel MRÁZEK ... 64 ... 1,33 € = 40 Kč
Dáša CHVÁTALOVÁ ... 110 ... 2,29 € = 69 Kč
Jan URBÁNEK ... 85 ... 1,77 € = 53 Kč
Marek BLAHUŠ ... 165 ... 3,43 € = 103 Kč
Mirek HRUŠKA ... 32 ... 0,66 € = 20 Kč
Pavel BIBR ... 87 ... 1,81 € = 54 Kč
Tomáš KLAPKA ... 93 ... 1,93 € = 58 Kč

Podle toho seznamu jde vidět, že téměř všichni z týmu si svým překladem vydělali částku přibližně rovnou 50 Kč. Protože se to víceméně rovná výši ročního členského příspěvku ĈEJ, ve snaze ušetřit nám starosti a peníze na různých poplatcích vedení navrhuje, aby tyto vámi získané odměny byly použity právě na zaplacení vašeho členství v ĈEJ - buď ještě na tento rok, nebo na rok příští, pokud už jste za tento rok dříve zaplatili. Dodávám ještě, že částky navrhujeme zarovnat na 50 Kč a eventuální několikakorunové přebytky věnovat jako dar organizaci (ačkoliv je samozřejmě možné si žádat předání buď jejich nebo i celé částky v hotovosti, nicméně nemůžu zaručit, kdy by k tomu nastala nejbližší vhodná příležitost ;).

Plány do budoucna

Poslední věcí je ještě myšlenka na překlad dalšího filmu - do letních prázdnin, kdy by se mohl ještě spolu s Lotrandem prezentovat na esperantských akcích, zbývá ještě poměrně dost času, takže pokud by byl zájem, mohli bychom se pustit do tvorby zase něčeho dalšího. Abych o tom ale mohl začít uvažovat, potřeboval bych se prvně ujistit, že by od vás každého jednotlivě byl zájem se na něčem dalším podílet. Pokud zájem nemáte, nic se neděje, prostě nepiště - podle kladných ohlasů uvidím, jestli má smysl začít přemýšlet nad dalším překladem, začít se zabývat vhodnou volbou dalšího filmu apod. Některé překlady menších dílek ostatně už i teď vznikají bokem v dílnách jednotlivců - např. Tomáš Klapka už teď překládá z vlastní iniciativy další kratší film. Pokud by tedy byl zájem o další společný překlad s využitím techniky již vyvinuté pro Lotranda, dejte vědět buď přímo mně nebo do konference cxej-subtekstoj (mailto:cxej-subtekstoj@yahoogroups.com) (pokud do ní ještě nejste přihlášení, je třeba se prvně přihlásit - jak na to viz níže "výzva pro zájemce").

Děkuji všem za pozornost a spolupráci a těším se na eventuální další společné projekty!

Marek Blahuš
místopředseda ĈEJ a koordinátor překladacího projektu

Výzva pro zájemce o spolupráci při překládání titulků

Podrobné informace o činnosti titulkovací skupiny České esperantské mládeže naleznete na zvláštní stránce. Pokud máte zájem se zapojit do činnosti našeho titulkovacího týmu a třeba i jen překladem nepatrné části titulků k některému z dalších překládaných filmů si vyzkoušet své znalosti esperanta, připojte se k nám! Stačí kontaktovat Marka nebo se rovnou přihlásit do k tomu určené diskuzní skupiny cxej-subtekstoj zasláním emailu na adresu cxej-subtekstoj-subscribe@yahoogroups.com (mailto:cxej-subtekstoj-subscribe@yahoogroups.com) (na obsahu zprávy nezáleží). Vaše účast bude uvítána a bude tak moci mj. i ovlivnit rozhodování o výběru dalších překládaných filmů :)


Personaj iloj