Kluboj de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Revision as of 22:19, 5. Aŭg 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Enhavo


Esperanto: En urboj kie vivas pluraj membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) ekzistas lokaj grupoj - kluboj de ĈEJ - kiuj ofte aranĝas kunvenojn kaj lokajn aranĝojn kaj tiel povas pli intensive interagi kaj kunlabori kompare kun la tutlanda nivelo, kiu ja ebligas pli grandskalan agadon, sed estas malhelpata de la geografiaj distancoj kaj relativa neofteco de tutlandaj kunvenoj. Kluboj de ĈEJ estas neformalaj unuiĝoj de junaj esperantistoj koncentriĝantaj ĉirkaŭ konkretaj urboj. Por partopreni en klubo oni nek bezonas vivi rekte en la koncerna urbo, nek bezonas al la klubo aparte membriĝi. Sufiĉas esti en kontakto kun la klubo kaj montri sian intereson pri kunlaboro. Tamen estas dezirate (ĉefe pro faciligo de komunikado), ke ĉiuj "membroj" de la kluboj estu membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Česky: Ve městěch, ve kterých žije více členů České esperantské mládeže (ĈEJ) existují místní skupiny - kluby ĈEJ - které často pořádají setkání a místní akce a mohou tak intenzivněji interagovat a spolupracovat v porovnání s celostátní úrovní, která sice umožňuje činnost většího rozsahu, ale působení na ní znesnadňují geografické vzdálenosti a relativně nízká častost celostátních setkání. Kluby ĈEJ jsou neformální skupiny mladých esperantistů soustředěných v konkrétních městech. Pro účast v klubu není třeba ani žít přímo v daném městě, ani do klubu zvláštním způsobem vstupovat. Stačí být s klubem v kontaktu a projevit svůj zájem o spolupráci. Je ale vhodné (zvláště pro zjednodušení komunikace), aby všichni "členové" klubů byli členy České esperantské mládeže.

Listo de kluboj

Lokaj kluboj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo nuntempe aktivas en la sekvaj urboj:

Praha

 • Nomo • Název: Praga klubo de Ĉeĥa Esperanto Junularo • Pražský klub České esperantské mládeže
 • Urbo • Město: Praha (http://eo.wikipedia.org/wiki/Prago) (Prago)
 • Aktiva ekde • Činný od: 28-a de septembro 2005
 • Organizanto • Organizátor: Tomáš BŘICHÁČEK
 • Kontakto • Kontakt: pragoesp@seznam.cz (mailto:pragoesp@seznam.cz)
 • Membroj • Členů: ĉirkaŭ 10
 • Aktivaĵoj • Aktivity:
  • informado pri esperanto • informování o esperantu
  • neregulaj kunvenoj • nepravidelné schůzky
  • kurso "Esperanto ĉe biero" • kurzy "Esperanto u piva"
  • akceptado de eksterlandaj vizitantoj • přijetí zahraničních návštěvníků
 • Raportoj • Zprávy: měsíční zprávy o aktivitách klubu (nur ĉeĥe)
 • Detaloj • Podrobnosti: www.esperanto-praha.net

Brno

 • Nomo • Název: Brna klubo de Ĉeĥa Esperanto Junularo • Brněnský klub České esperantské mládeže
 • Urbo • Město: Brno (http://eo.wikipedia.org/wiki/Brno) (Brno, Brunno, Bruno)
 • Aktiva ekde • Činný od: 1-a de julio 2006
 • Organizanto • Organizátor: Marek BLAHUŠ
 • Kontakto • Kontakt: cxej-brno@blahus.cz (mailto:cxej-brno@blahus.cz)
 • Membroj • Členů: ĉirkaŭ 10
 • Aktivaĵoj • Aktivity:
  • informado pri esperanto • informování o esperantu
  • akceptado de eksterlandaj vizitantoj • přijetí zahraničních návštěvníků
  • tenado de kontaktoj kun ĝemelaj urbaj • udržování kontaktů s partnerskými městy
 • Raportoj • Zprávy: měsíční zprávy o aktivitách klubu (nur ĉeĥe)
 • Detaloj • Podrobnosti: Brna klubo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo
Personaj iloj