Malnovaj aktualaĵoj

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

(Malsamoj inter versioj)
Kiel registrite je 20:55, 30. Nov 2010
Miropiro (Diskuto | kontribuoj)
aldonita informo pri renkontiĝo de ĈEJ en Žirovnice
← Go to previous diff
Kiel registrite je 15:28, 3. Dec 2010
Marko (Diskuto | kontribuoj)
+Raportaĵo de la 5-a renkontiĝo de ĈEJ
Go to next diff →
Linio 7: Linio 7:
|align=center| <big><b><font color="#FF0000">&bull;</font></b></big> |align=center| <big><b><font color="#FF0000">&bull;</font></b></big>
|align=left| <big><b><font color="#FF0000">Staré aktuality</font></b></big> |align=left| <big><b><font color="#FF0000">Staré aktuality</font></b></big>
 +|-
 +|align=right| [[Raportaĵo de la 5-a renkontiĝo de ĈEJ|Raportaĵo de renkontiĝo en Liberec]]
 +|align=center| &bull;
 +|align=left| [[Raportaĵo de la 5-a renkontiĝo de ĈEJ/Česky|Reportáž ze setkání v Liberci (10/2008)]]
|- |-
|align=right| '''[[Invito al la 7-a renkontiĝo de ĈEJ|Invito al jam okazinta 7-a renkontiĝo de ĈEJ]]''' |align=right| '''[[Invito al la 7-a renkontiĝo de ĈEJ|Invito al jam okazinta 7-a renkontiĝo de ĈEJ]]'''

Kiel registrite je 15:28, 3. Dec 2010

Malnovaj aktualaĵoj Staré aktuality
Raportaĵo de renkontiĝo en Liberec Reportáž ze setkání v Liberci (10/2008)
Invito al jam okazinta 7-a renkontiĝo de ĈEJ Pozvánka na proběhlé setkání ĈEJ v Žirovnici
ĈEJ aktivas 06/2009, 01&02/2010 Zpravodaj 06/2009, 01&02/2010
Raportaĵo de vojaĝo al Ukrainio Reportáž z cesty na Ukrajinu
Jarkuveno de ĈEJ en suda Moravio Setkání ĈEJ 6.-8.11. v Ostrožské Nové Vsi
Protokolo de ĝen. asembleo (2008) Protokol z valné hromady (2008)
Adonido 2008 en Vracov Adonido 2008 ve Vracově
Raportaĵo de vojaĝo al Bydgoszcz Reportáž z cesty do Bydgoszcze
Raportaĵo de AS/IS 2007 (ankaŭ eo!) Reportáže ze silvestrovských setkání
Renkontiĝo 25-27/10 en Liberec!!! Setkání 25.-27.10. v Liberci!!!
Vieno kadre de Unesko-projekto Návštěva Vídně v rámci projektu UNESCO
Raportaĵo de renkontiĝo en Světlá Reportáž ze setkání ve Světlé
3-a ĝenerala asembleo (nur ĉeĥe) Protokol ze 3. valné hromady
Raportaĵo de Arkones 2007 Reportáž z Arkonesu 2007 (nově i česky)
Prago kaj Brno raportas agadon Kluby v Praze a Brně informují o činnosti
Mezeŭropa konsultiĝo 2007 Středoevropská konzultace 2007
Novjaraj renkontiĝoj AS kaj IS Novoroční esperantská setkání AS a IS
Invito al la 4-a renkontiĝo de ĈEJ Pozvánka na 4. setkání ĈEJ
Majaj novaĵoj en ĈEJ Květnové novinky v ĈEJ
Pri nia renkontiĝo en Vracov Reportáž z našeho setkání ve Vracově
Ago-Semajno 2006/2007 Reportáže z Ago-Semajno
Resumo pri la E@I-seminario en Brno Shrnutí E@I-semináře v Brně
Pri kluboj de ĈEJ en Prago kaj Brno O klubech ĈEJ v Praze a v Brně
Ni festas dujariĝon! Legu pri historio Slavíme dva roky! Nahlédněte do historie
Raportaĵo el vizito al Vieno Reportáž z návštěvy Vídně
Unua "ĈEJ aktivas" de 2007 První zpravodaj roku 2007
Raportaĵo el IJK en Sarajevo Reportáž z IJK v Sarajevu
"ĈEJ aktivas" pri novembro 2006 Stručný přehled dění v listopadu 2006
Informoj pri membrokotizoj Informace k členským příspěvkům
Arĥivo de malnovaĵoj nun disponebla Archív starých novinek nyní k dispozici
"ĈEJ aktivas" pri oktobro 2006 Stručný přehled dění v říjnu 2006
Al pola ambasadoro pri Radio Polonia Dopis polskému velvyslanci ve věci Radia Polonia
Lotrando kaj Zubejda ĉe 49-a IS Lotrando a Zubejda na 49. IS v Německu
Ni tradukas subtekstojn por ĉeĥaj filmoj Překládáme do esperanta titulky k českým filmům
"ĈEJ aktivas" el septembro kaj oktobro Zpravodaj "ĈEJ aktivas" ze září a října
Aliĝu al la seminario en Brno Přihlašte se na seminář v Brně
Organo "ĈEJ aktivas" de 2006-09-20 Zpravodaj "ĈEJ aktivas" z 20.9.2006 (nyní i česky)
Aperis numero 04/2006 de "ĈEJ aktivas" Vyšlo číslo 04/2006 zpravodaje "ĈEJ aktivas"
Nun eblas kontroli, kiom ni riĉas ;-) Teď můžete kontrolovat, jak jsme bohatí ;-)
Novembre en Brno EU-seminario de E@I Mezinárodní EU-seminář E@I v listopadu v Brně
Regulaj sciigoj pri nia agado nun rete! Pravidelné info o naší činnosti nyní na síti!
Invito al la 62-a IJK en Sarajevo Pozvánka na 62. IJK do Sarajeva
1-a internacia renkontiĝo en Velehrad 1. mezinárodní setkání ĈEJ na Velehradě
Invitilo sur Ĉantorion (18.6.) Pozvánka na Velkou Čantoryji (18.6.)
Invito al la 62-a IJK en Sarajevo Pozvánka na 62. IJK do Sarajeva
Kristnasko 2005 Vánoce, vánoce přicházejí...
La plej' de la esperantlingva interreto To nejzajímavější z esperantského internetu
Oferto korespondi per esperanto Nabídka dopisování v esperantu
Festu novjare kun amikoj de la mondo! Oslavte Silvestra s přáteli z celého světa!
Interkona renkontiĝo de ĈEJ en Třebíč Seznamovací setkání ĈEJ v Třebíči
Raportaĵo de la IJK en Pollando Reportáž z IJK v Polsku
Esperanto en amaskomunikiloj Esperanto ve sdělovacích prostředcích
1-a ĝen. asembleo de ĈEJ sukcesis 1. valná hromada ĈEJ proběhla úspěšně
Statuto de la civitana asocio ĈEJ Stanovy občanského sdružení ĈEJ
Civitana asocio ĈEJ registrita! Občanské sdružení ĈEJ zaregistrováno!
Esperanto-kursoj kaj lernolibroj Kurzy a učebnice Esperanta
Infana ĥoro kantis en esperanto Dětský sbor zazpíval v esperantu
Esperanto-vortaroj Esperantské slovníky
Partoprenu esperanto-aranĝojn Zúčastněte se esperantských akcí
novaj aktualaĵoj ĉi tie
Personaj iloj