Protokolo de la 5-a ĝenerala asembleo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

(Malsamoj inter versioj)

Kiel registrite je 20:22, 28. Aŭg 2011

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas ankoraŭ nur en la ĉeĥa lingvo. Oni tamen eble iam poste ĝin tradukos esperanten, tial bv. atendi kaj reveni post iom da tempo por rerigardi.

Zápis ze schůze 5. valné hromady České esperantské mládeže, o. s.

zápis pořídil Karol Rydlo, člen ĈEJ a člen Revizní komise ĈEJ

Pátá valná hromada občanského sdružení Česká esperantská mládež, o. s. (ĈEJ) se sešla dne 7. listopadu 2009 při příležitosti 6. setkání ĈEJ v Ostrožské Nové Vsi, Chylická 14. O svolání schůze valné hromady byli členové informováni dle stanov organizace.

Zahájení schůze valné hromady bylo stanoveno na 18.00, za účelem zajištění usnášeníschopnosti bylo poté v souladu se stanovami odloženo a schůze tak nakonec začala v 18.30. Byla zjištěna přítomnost 10 členů s hlasovacím právem (Marek Blahuš, Tomáš Břicháček, Petr Adam Dohnálek, Jiří Galuška, Miroslav Hruška, Dagmar Chvátalová, Michal Matúšov, Vít Guglielmo Mišurec, Daniel Mrázek, Karol Rydlo) a 4 hostů (Pavla Dvořáková, Natalia Pendiur, Vlasta Pištíková, Juraj Procházka).

Po zaznění esperantské a české hymny přivítal přítomné předseda revizní komise Tomáš Břicháček a došlo ke schválení jednacího řádu valné hromady. Poté již bylo postupováno podle jednotlivých jeho bodů:

Enhavo

Volba členů vedení valné hromady

Předsedající valné hromady

 • Kandidáti: Tomáš Břicháček, Marek Blahuš
 • Zvolen: Tomáš Břicháček (9 hlasů)

Zapisovatel

 • Kandidáti: Karol Rydlo
 • Zvolen: Karol Rydlo (9 hlasů)

Volební komise

 • Kandidáti: Vlasta Pištíková, Pavla Dvořáková
 • Zvolen: Vlasta Pištíková a Pavla Dvořáková (9 hlasů)

Ověřovatel

 • Kandidáti: Petr Adam Dohnálek
 • Zvolen: Petr Adam Dohnálek (8 hlasů)

Výroční zpráva výboru

 • Předložil: Marek Blahuš

Daniel Mrázek, Miroslav Hruška, Petr Adam Dohnálek, Pavla Dvořáková i sám Marek Blahuš přednesli dodatky k výroční zprávě, které budou zapracovány do její finální podoby.

Hlasování: Valná hromada vzala výroční zprávu počtem 9 hlasů na vědomí.

Finanční zpráva

Předložila: Dagmar Chvátalová

Předkládající představila a zhodnotila finanční situaci v ĈEJ. Většina pohybů na účtu v posledním funkčním období vedení se týkala organizace IJK. V souvislosti s převody velkých obnosů peněz byly zaznamenány problémy s měnícím se převodním kurzem koruna-euro.

Petr Adam Dohnálek projevil zájem o revizi účetnictví ĈEJ u Dagmar Chvátalové.

Hlasování: Valná hromada jednohlasně vzala finanční zprávu na vědomí.

Zpráva revizní komise

Předložil: Tomáš Břicháček

Hlasování: Valná hromada vzala výroční zprávu počtem 9 hlasů na vědomí.

Návrhy na změnu stanov

Předložil: Tomáš Břicháček

Přítomní byli seznámeni s návrhy změn ve stanovách ĈEJ upravujícími především postavení předsedy ve výboru, pravomoce revizní komise, postavení čestných členů a spolupracovníků.

Bylo upozorněno na nutnost vypracování jednacích řádů výboru a revizní komise.

Hlasování: Valná hromada po diskuzi výsledné návrhy jednomyslně přijala.

Volba orgánů ĈEJ

Předseda výboru

 • Kandidáti: Daniel Mrázek, Bc. Marek Blahuš

Marek přednesl svůj projev.

Daniel provedl útočný projev proti Markovi.

Marek přednesl obhajobný projev.

Daniel: 7 hlasů

Marek: 1 hlas

Zdrželi se: 2 hlasující

Hlasování o předsedovi výboru proběhlo jednokolově a zvolen byl Daniel Mrázek.

Místopředseda výboru

 • Kandidáti: Bc. Marek Blahuš

Marek: 6 hlasů

Zdrželi se: 4 hlasující

Hlasování o místopředsedovi výboru proběhlo jednokolově a zvolen byl Bc. Marek Blahuš.

Pokladník

 • Kandidáti: Dagmar Chvátalová

Dagmar: 9 hlasů

Zdrželi se: 1 hlasující

Hlasování o pokladníkovi proběhlo jednokolově a zvolena byla Dagmar Chvátalová.

Další členové výboru

Voleni byli 2 další členové výboru.

 • Kandidáti: Barbora Závodská, Miroslav Hruška, Vít Guglielmo Mišurec

Barbora: 8 hlasů

Miroslav: 6 hlasů

Vít Guglielmo: 2 hlasy

Hlasování o dalších členech výboru proběhlo jednokolově, o všech členech se hlasovalo současně a zvoleni byli Barbora Závodská a Miroslav Hruška.

Revizní komise

Voleni byli 3 členové revizní komise.

 • Kandidáti: JUDr. Mgr. Tomáš Břicháček, Petr Adam Dohnálek, Bc. Karol Rydlo

Tomáš: 9 hlasů

Petr Adam: 8 hlasů

Karol: 7 hlasů

Hlasování o členech revizní komise proběhlo jednokolově, o všech členech se hlasovalo současně a zvoleni byli JUDr. Mgr. Tomáš Břicháček, Petr Adam Dohnálek a Bc. Karol Rydlo.

Ukončení schůze valné hromady

Po vyhlášení výsledků voleb orgánů bylo přítomnými jednomyslně rozhodnuto o méně formálním charakteru následných prezentací výsledků pracovních skupin a souvisejících diskuzí. Formální část schůze tak byla ukončena ve 21.15, plnění bodů jejího programu však bylo dokončeno a schůze jako taková tím skončila teprve ve 23.05.

Formální úpravy tohoto zápisu provedl Marek Blahuš.

V Ostrožské Nové Vsi dne 7. 11. 2009 – Karol Rydlo, zapisovatel.

V Praze dne 9. 11. 2009 – Petr Adam Dohnálek, ověřovatel.


Personaj iloj